Privacyverklaring

RAN Media, gevestigd aan Hogelandseweg 88, 6545 AB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via privacy@ranmedia.nl of bel 024 – 360 92 88.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RAN Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (Correspondentie);
 • Geslacht (Correspondentie);
 • Adresgegevens (Correspondentie);
 • Telefoonnummer (Correspondentie);
 • E-mailadres (Correspondentie én facturatie);
 • IP-adres (bij formulieren);
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (zoals social media accounts en namen van medewerkers);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bij goedkeuring);
 • Internetbrowser en apparaat type (anonieme verwerking);
 • Aanwezigheidsregistratie (presentielijst evenementen);
 • Facturatiegegevens als deze afwijken van bovenstaande gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RAN Media verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ranmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RAN Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze magazines, nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen om een aanbieding voor te leggen;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze websites;
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • RAN Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • RAN Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RAN Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RAN Media) tussen zit.

Gebruikte systemen en software

RAN Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de verwerking van klantgegevens.

 • Microsoft Office 365: Met dit pakket worden administratieve taken uitgevoerd;
 • Joomla: Met deze software worden (zelf aangemaakte) gebruikeraccounts gemaakt op onze website en verzamelen we gegevens via formulieren;
 • WordPress: Met deze software verzamelen we gegevens via formulieren;
 • Mailchimp: Met deze software worden (info) mailings aan relaties verstuurd;
 • Hubspot CRM/Marketing: Met deze software houden wij afgenomen diensten van relaties bij alsmede wat er met relaties besproken en afgesproken is en bij welke evenementen een relatie aanwezig is geweest;
 • Moneybird: Met dit pakket worden administratieve taken uitgevoerd;
 • MKBoek: Met dit pakket worden administratieve taken uitgevoerd;
 • Zapier: Met deze software verzorgen wij de onderlinge connectie tussen de verschillende software die wij gebruiken.

Met bovenstaande bedrijven is waar mogelijk een verwerkersovereenkomst gesloten zodat wij verzekerd zijn van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RAN Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Voor- en achternaam

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Geslacht (Correspondentie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Adresgegevens (Correspondentie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Telefoonnummer (Correspondentie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

E-mailadres (Correspondentie én facturatie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

IP-adres (bij formulieren)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken

1/2 jaar als je alleen een profiel hebt op onze website en anders 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Internetbrowser en apparaat type

2 jaar

Aanwezigheidsregistratie

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Facturatiegegevens als deze afwijken van bovenstaande gegevens

Zolang de belastingdienst dit eist

Delen van persoonsgegevens met derden

RAN Media deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers- of verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RAN Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt RAN Media jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke (schriftelijke) toestemming.

Naam derde

Doel

Gedeelde gegevens

Sandd

Verspreiding magazines

Geslacht, voorletter, achternaam, (bedrijfs)adres, (bedrijfs)postcode en

(bedrijfs)plaats

DPN Rikkenprint

Drukken adreslabels voor verzending via Sandd

Geslacht, voorletter, achternaam, (bedrijfs)adres, (bedrijfs)postcode en

(bedrijfs)plaats

3AMI Online

Zichtbaarheid

Reclame, marketing, systemen

Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch (zoals social media accounts en namen van medewerkers), Gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type (anonieme verwerking), anwezigheidsregistratie (presentielijst evenementen), facturatiegegevens als deze afwijken van bovenstaande gegevens.

Diverse redacteuren/fotografen

Het maken van afspraken en het uitwerken van interviews /

fotografie

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RAN Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. RAN Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics (ANONIEM)

Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek ANONIEM meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Hubspot
Naam: hubspotutk
Functie: Verkoop via website, aanmelden voor evenementen, gebruikersaccount registeren in het CRM systeem.
Bewaartermijn: 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Social media
Wij plaatsen geen cookies van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en/of andere sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RAN Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ranmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

RAN Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RAN Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op  via 024 – 360 92 88 of privacy@ranmedia.nl. RAN Media heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Verplichte uitgebreide wachtwoorden;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Waar mogelijk gebruiken wij 2 Factor Authenticatie ter beveiliging;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. (Afhankelijk van eigen mailbox);
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres;
 • Eventuele wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en beveiligd.

Vragen

Heb je aan de hand van bovenstaande privacy verklaring nog vragen over jouw privacy? Neem dan contact met ons op via privacy@ranmedia.nl.